Įstatai

Lietuvos Pediatrų draugijos įstatai (įregistruoti Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje 1997.02.19. įsakymu Nr. 69-V)

I.Bendroji dalis

Draugijos pavadinimas – Lietuvos pediatrų draugija (LPD).

I.I. Lietuvos pediatrų draugija – nepriklausoma, savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos ir iš Lietuvos kilusius užsienio vaikų ligų gydytojus.

I.2. LPD veikia, besivadovaudama Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais įstatais.

I.3. LPD yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą, simboliką, sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.

I.4. draugijos būstinė yra Vilniuje, Santariškių 7, Vilniaus universitetinėje vaikų ligoninėje.

2. LPD tikslai ir uždaviniai

2.1. Svarbiausi LPD tikslai yra:

2.1.1. Saugoti ir gerinti vaikų sveikatą.
2.1.2. Tobulinti Lietuvos pediatrų profesinį parengimą.
2.1.3. Spręsti etikos ir dentologijos problemas.
2.1.4. Plėtoti pediatrijos mokslą.

2.2. Įgyvendinama šiuos tikslus, LPD:

2.2.1. Rengia, svarsto normatyvinių aktų projektus, programas, rekomendacijas vyriausybei pediatrinei pagalbai tobulinti bei pediatrijos mokslui vystyti; gali siūlyti kandidatus į pediatrinių tarnybų vadovus.
2.2.2. Gali dalyvauti valstybinių užsakymų pediatrijos mokslui ir biudžetinio finansavimo ekspertizėje.
2.2.3. Rengia susirinkimus, seminarus, simpoziumus, konferencijas, suvažiavimus ir kitokias mokslines bei mokslines priemones.
2.2.4. Bendradarbiauja su kitomis draugijomis (asociacijomis), visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis.
2.2.5. Atstovauja LPD narius Lietuvoje ir už jos ribų, palaiko ryšius su Baltijos ir kitų užsienio šalių pediatrų ir kitomis bendrų interesų turinčiomis draugijomis (asociacijomis) bei organizacijomis.
2.2.6. Teikia pasiūlymus ir, esant kvietimui, dalyvauja atestuojant gydytojus pediatrus.
2.2.7. Teikia rekomendacijas atrenkant gydytojus pediatrus stažuotėms užsienyje.
2.2.8. Gali rengti ir leisti mokslo bei mokslo populiarinimo leidinius.
2.2.9. Esant reikalui, steigia LPD sekcijas.
2.2.10. Nustatyta tvarka steigia įmones.

3. LPD nariai

3.1. LPD sudaro tikrieji nariai, garbės nariai.

3.1.1. Tikruoju LPD nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis – gydytojas, nuolat dirbantis praktinį ar mokslinį darbą pediatrijos srityje
3.1.2. LPD garbės nariais renkami asmenys, turintys ypatingų nuopelnų Lietuvos pediatrijai ir LPD, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, tautybės ir pilietybės.
3.1.3. LPD rėmėjai yra asmenys ar registruotas visuomeninės organizacijos materialiai remiančios LPD ir jos veiklą .

3.2. LPD tikrieji nariai turi teisę:

3.2.1. Rinkti ir būti renkami į LPD valdymo organus.
3.2.2. Organizuoti įvairias priemones LPD tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
3.2.3. Teikti pasiūlymus ir juos ginti.
3.2.4. LPD pavedimu kreiptis į įvairias organizacijas dėl informacijos LPD uždaviniams vykdyti.
3.2.5. Gauti bet kokią informaciją apie LPD veiklą.

3.3. LPD tikrieji nariai privalo:

3.3.1. Dirbti pediatrijoje praktinį ar mokslinį darbą.
3.3.2. Laikytis LPD įstatų ir dalyvauti jos veikloje.
3.3.3. Mokėti nustatyto dydžio nario mokestį.
3.3.4. Laikytis profesinės etikos normų.

3.4. Stojamąjį ir metinį mokestį moka tik tikrieji LPD nariai. Stojamasis mokestis – 10 litų, metinis – 10 litų, dirbantiems pensininkams 5 litai.

3.5. Į LPD narius priima LPD teritorinio padalinio valdyba, pateikus jai prašymą ir sumokėjus nustatytus stojamąjį ir nario mokesčius.

3.6. LPD garbės narius, pasiūlytus LPD valdybos, renka suvažiavimas atviru balsavimu paprasta balsų dauguma, LPD garbės nariai – Lietuvos Respublikos piliečiai – turi tokias pačias teises, kaip ir tikrieji nariai.

3.7. LPD narystė prarandama:

3.7.1. Raštu pareiškus norą išstoti iš LPD.
3.7.2. Nutraukus profesinę veiklą ir vienerius metus nepalaikant ryšių su LPD.
3.7.3. Pažeidus LPD įstatus ir profesinės etikos reikalavimus, jei Profesinės kompetencijos ir etikos komisijai apsvarsčius ir pasiūlius, pašalinti iš LPD nusprendžia LPD valdyba.
3.7.4. Nesumokėjus vienerių metų nario mokesčio be pateisinamos priežasties.

3.8. Kilus ginčui dėl narystės, nagrinėja LPD valdyba, kurios sprendimas yra galutinis.

4. LPD struktūra ir valdymas

4.1. LPD valdymo organai yra LPD narių suvažiavimas ir valdyba.

4.2 LPD struktūroje gali būti teritorinių padalinių draugijos ir siauresnių specialybių sekcijos.

4.3.LPD veiklai ir jai kontroliuoti sudaromos komisijos Finansinės priežiūros, Leidybinės veiklos, Profesinės kompetencijos ir etikos. Kvalifikacijos kėlimo, Tarptautinių ryšių. LPD suvažiavimo ar valdybos sprendimu gali būti sudarytos ir kitos komisijos.

4.4. LPD suvažiavimas.

4.4.1. Aukščiausias LPD organas yra LPD narių (įgaliotinių) suvažiavimas, kuris šaukiamas kartą per 4 metus. Į suvažiavimą šaukia ir dalyvavimo tvarką nustato LPD valdyba, atsižvelgdama į draugijos narių skaičių ir technines galimybes. Gali būti šaukiami ir neeiliniai suvažiavimai, nusprendus valdybai arba raštu pareikalavus ne mažiau kaip ¼ LPD narių.

4.4.2. Suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvavo daugiau kaip pusė LPD narių arba išrinktų delegatų. Balsavimo teisę turi tik tikrieji draugijos nariai ir garbės nariai – Lietuvos Respublikos piliečiai. Suvažiavimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

4.4.3. Suvažiavimas išklauso ir svarsto valdybos, Finansinės priežiūros ir kitų komisijų ataskaitas ir jas tvirtina.

- numato LPD veiklos kryptis,
- priima, keičia ar papildo LPD įstatus,
- nagrinėja prašymus dėl valdybos veiklos,
- renka ketveriems metams 16 valdybos narių, be to į valdybą įeina ir teritorinių padalinių draugijų pirmininkai,
- renka Finansinės priežiūros komisiją,
- renka LPD garbės narius,

4.4.4. LPD valdyba.

4.4.4.1. Tarp suvažiavimų LPD veiklai vadovauja valdyba. Jos sprendimai privalomi teritorinių padalinių draugijoms ir komisijoms.

4.4.4.2. Valdyba iš savo narių renka pirmininką, pavaduotojus, atsakingąjį sekretorių, iždininką ir komisijų (išskyrus Finansinės priežiūros) pirmininkus. Valdybos pirmininku ir pavaduotojais negali būti renkami Sveikatos apsaugos ministerijos vadovaujantys darbuotojai. Pirmininkas ir pavaduotojai renkami ne ilgiau kaip 2 kadencijoms iš eilės.

4.4.4.3. Valdyba iš savo ir kitų draugijos narių suformuoja Profesinės kompetencijos ir etikos, Leidybinės veiklos ir kitas komisijas, nustato ir kontroliuoja jų darbo tvarką. Konkrečiai užduočiai vykdyti gali būti sudaromos laikinos komisijos.

4.4.4.4. Pirmininkas ir jo pavaduotojai gali:

- oficialiai atstovauti LPD Lietuvoje ir už jos ribų,
- sudarinėti sutartis, pasirašinėti LPD dokumentus (pavaduotojai – nesant pirmininko),
- pirmininkauti valdybos posėdžiuose,
- skirti samdomus LPD darbuotojus,
- sušaukti neeilinį valdybos posėdį.

4.4.4.5. LPD valdybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Posėdis turi teisę priimti sprendimus dviejų trečdalių balsų dauguma, jei posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių.

4.4.4.6. Valdyba:

- sprendžia ginčus dėl narystės LPD,
- tvirtina LPD leidinių redaktorius,
- nagrinėja jai adresuotus prašymus,
- skelbia profesinio bei mokslinio darbo konkursus,
- skatina LPD veikloje pasižymėjusius asmenis,
- tvirtina LPD išlaidas.

4.4.5. Finansinės priežiūros komisija:

- iš savo narių išrenka pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių,
- tikrina LPD finansinę veiklą bei dokumentus ir savo išvadas pateikia suvažiavimui,
- valdybos pirmininko ar valdybos prašymu tikrina teritorinių padalinių valdybų finansinę veiklą.

4.4.6. Teritorinių padalinių draugijos.

4.4.6.1. Lietuvos teritorinio padalinio draugija gali būti organizuojama, jeigu joje yra ne mažiau kaip 50 narių. Apie jos įkūrimą pranešama Lietuvos Pediatrų draugijos valdybai, kuri ją įregistruoja.

4.4.6.2. Teritorinio padalinio draugija:

- besivadovaudama LPD įstatais, organizuoja veiklą LPD tikslams įgyvendinti, valdybai priėmus sprendimą,
- priima į LPD narius ir juos šalina, kaip nurodyta 3.8 paragrafe,
- rūpinasi savo narių kvalifikacijos kėlimu,
- renka delegatus į suvažiavimus, konferencijas,
- siūlo kandidatus užsienio stažuotėms,
- siūlo LPD valdybai kandidatus premijoms ir apdovanojimams,
- renka LPD nario mokestį,
- 25% surinkto mokesčio perveda į LPD sąskaitą,
- gali gauti finansinę paramą iš LPD ir kitų teritorinių padalinių draugijų,
- gali tapti juridiniu asmeniu.

5. LPD lėšos

5.1. LPD lėšos sudaro rėmėjų įnašai, leidybos pajamos, atskaitymai iš draugijos įsteigtų įmonių pelno, pervestų į LPD sąskaitą teritorinių padalinių surinkto nario mokesčio dalis. Pakitus ekonominėms sąlygoms, mokesčio dydį LPD valdyba gali keisti. LPD taip pat priima norinčių remti draugiją asmenų, privačių registruotų firmų bei visuomeninių organizacijų (Lietuvos bei užsienio) įnašus.

5.2. LPD būdama juridinis asmuo, laisvai tvarko savo lėšas pagal savo veiklos tikslus ir uždavinius:

- finansuoja mokslinius bei praktinius renginius,
- finansuoja konkursus, skiria kūrybines premijas, skatina aktyviai dirbančius LPD narius,
- skiria lėšas LPD ir jos valdybos organizaciniams reikalams, leidybos bei kopijavimo darbams,
- gali iš dalies ar visai apmokėti narių kūrybines komandiruotes,
- apmoka užsienio svečių, atvykusių LPD kvietimu, išlaikymą,
- gali teikti paramą doktorantams, aktyviai dirbantiems mokslinį darbą, gydytojams praktikams bei mokslininkams.

6. LPD teisinė padėtis

6.1. LPD, būdama juridinis asmuo, pagal veikiančius įstatymus gali leisti laikraščius, žurnalus, mokslinių darbų rinkinius, metodinę medžiagą ir kitokius leidinius, nustatyta tvarka laikyti kopijavimo, dauginimo, skaičiavimo įrangą, organizuoti seminarus, konferencijas, parodas ir kitokius renginius.

6. 2. LPD nario teisėmis įstoti į Lietuvos Gydytojų sąjungą, taip pat į kitas (iš jų tarptautines) draugijas ir sąjungas. Apie įstojimą į šias sąjungas ir draugijas sprendžia LPD narių (įgaliotinių) suvažiavimas, o tarp suvažiavimų – LPD valdyba: jos sprendimą turi patvirtinti artimiausias LPD suvažiavimas. Teisinius narystės santykius su šiomis draugijomis ar sąjungomis nustato jų įstatai, o tai, kas juose nereglamentuojama – LPD valdyba arba suvažiavimas.

7. LPD likvidavimas

7.1. LPD gali likviduoti jos suvažiavimas. Draugija likviduojama, jei taip nusprendžia ne mažiau 2/3 suvažiavime dalyvavusių LPD narių arba Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos valstybės institucijos sprendimu.

7.2. Visus klausimus, susijusius su LPD veiklos pasibaigimu, tame tarpe lėšų ir turto sunaudojimu, sprendžia suvažiavimo išrinkta likvidavimo komisija.

   
www.manosvetaine.lt