Vilniaus pediatrų draugija (archyvas)


Vilniaus pediatrų draugija įsteigta 1924 m. prof. Vaclovo Jasinskio (1881-1936) iniciatyva. Prof. V. Jasinskis vadovavo 1922 m. Vilniaus universitete įkurtai pirmajai vaikų ligų katedrai, taip pat įkūrė Druskininkuose vaikų sanatoriją, redagavo tritomį pediatrijos vadovėlį. 

 Prof. V. Jasinskis

   

1945 m. atkurtoje Vilniaus medicinos draugijoje buvo įsteigtos penkios sekcijos. Pediatrai priklausė Terapeutų sekcijai. 1950 m. Vilniaus medicinos draugijos ataskaitoje minima, kad draugijoje yra 11 sekcijų, tarp jų ir pediatrų. 1956 m. lapkričio 2 d. Vilniaus pediatrų sekcija perorganizuota į Vilniaus pediatrų mokslinę draugiją. Tą dieną įvyko Vilniaus pediatrų susirinkimas, kuriame dalyvavo 50 gydytojų. Susirinkimas patvirtino draugijos įstatus ir išrinko draugijos valdybą: B. Ambrozaitienė (pirmininkė), P. Baublys (pavaduotojas), O. Surplienė (sekretorė), A. Kaminskienė (iždininkė), M. Žygienė (narė). Tų pačių metų lapkričio 13 d. draugija gavo LTSR Sveikatos apsaugos ministerijos pritarimą. 1956 m. įvyko du draugijos posėdžiai, draugijos nariais tapo 35 gydytojai.

Vilniaus pediatrų draugijai 1956-1965 m. laikotarpiu teko vykdyti ir Respublikinės draugijos funkcijas. Nuo 1960 metų Kauno ir Klaipėdos pediatrų draugijos pradėjo siųsti ataskaitas ir nario mokestį Vilniaus pediatrų draugijai, kuri bendrą ataskaitą ir piniginius atsiskaitymus siųsdavo TSRS Pediatrų mokslinei draugijai.

Didelės įtakos Vilniaus pediatrų draugijos veiklai ir visam Respublikos pediatrų darbui turėjo doc. Petras Baublys (1914-1973), kuris 1944-1965 m. vadovavo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų kursui.Vilniaus pediatrų mokslinės draugijos veikloje didelis vaidmuo tenka prof. L Steponaitienei (1921-1973), vadovavusiai Vilniaus universiteto Vaikų ligų katedrai nuo 1966 iki 1973 m. Doc. P. Baublys ir prof. L. Steponaitienė įkūrė Vilniaus universitete Vaikų ligų katedrą ir kartu Vilniaus universiteto Pediatrijos mokyklą, kurioje vyravo darbinga ir kūrybinga nuotaika, buvo aukštas mokymo lygis.

Vilniaus pediatrų draugijos pirmininkais buvo: gyd. B. Ambrozaitienė (1956-1959), gyd. S. Raciūtė (1959-1965), prof. P. Šimulis (1965-1993), prof. A. Raugalė (1993-2005). Nuo 2005 m. Vilniaus pediatrų draugijos pirmininkė doc. N. Drazdienė.

    Draugijos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį.

Draugijos posėdžiuose pranešimus skaito draugijos nariai ir svečiai, pediatrai reguliariai dalijasi darbo patirtimi. Vilniaus pediatrų draugija yra Vilniaus medicinos draugijos narė.

Kasmetine Vilniaus medicinos draugijos pirmąja premija už įdiegtą į praktiką mokslinį darbą daugiausia apdovanoti Vilniaus pediatrų draugijos nariai: doc. L. Ragelienė su bendraautoriais (1987 m.), doc. I. Narkevičiūtė su bendraautoriais (1994 m.), gyd. R. Bagdonienė su bendraautoriais (1995 m.), doc. V. Žilinskaitė su bendraautoriais (1997 m.), dr. L. Indrėjaitytė (1998 m.), prof. A. Raugalė (2001 m.). 

Prof. P. Šimulis 

Prof. A. Raugalė

Doc. N. Drazdienė 

     

Vilniaus pediatrų draugija – viena gausiausių draugijų savo narių skaičiumi. 1956 m. buvo 35, 1960 m. – 50, 1970 m. – 180, 1980 m. – 467, 1990 m. – 512, 1997 m. – 484, 2005-2006 m. – 389 nariai.

Vilniaus pediatrų draugija yra Lietuvos pediatrų draugijos narė, aktyviai dalyvaujanti ruošiant Lietuvos pediatrų draugijos konferencijas ir suvažiavimus.  

   
www.manosvetaine.lt